HOLD.UCOZ.COM
პარასკევი, 2020-01-17, 7:26 PM
სტუმარი | RSS

Copyright MyCorp © 2020 გამოიყენება uCoz ტექნოლოგიები
menu
თამაშები
პროგრამები
ფილმები
ქართულად
ელ-წიგნები
მუსიკა
ვიდეოები
შესრულებული თხოვნები
hold TORRENT
ლინკები

Our poll
როგორი საიტია?
სულ ხმები: 309

top
TOP.GE

the best soft

მთავარი » 2008 » ოქტომბერი » 10 » სიმართლე TITANIC 2-ის შესახებ
1:28 PM
სიმართლე TITANIC 2-ის შესახებ
 
 


avtori: Tazo kupreiSvili

internetSi morigi gaseirnebis dros erT saintereso videos wavawydi. ufro sworad saocars. superpopularuli da 11 oskaris mflobeli titanikis gamosvlidan aTi wlis Tavze titanikis 2-is sareklamo rgoli aRmovaCine.

 

 
holivudeli biZebis Semoqmedebam gamakvirva. ratom gadaiges axali filmi? principSi Zalianac ar gamkvirvebia, holivudSi xom uyvarT komerciulad momgebiani filmebis  seriebis gadaReba. mxolod jeims bondi da roki balboa "rad Rirs".

 

mokled, sanam video CamoitvirTa, mTeli ojaxi Sevyare kompiuterTan.

da ai isic, daiwyo!  originali titanikis ukanaskneli kadrebiT, STambeWdavi musikiT da a.S. mokled holivudur stilSi. titaniki 2-is Sinaarsic sakamod mimzidveli aRmoCnda. specialistebi wyalqveS pouloben gayinul jeks(leonarditos) da Tanamedrove teqnologiebis gamoyenebiT acocxleben.

 

adamiani asi wlis winandeli azrovnebiT 21-e saukuneSi. sainteresoa ara?-ra Tqma unda! yoCaR HOLLYWOOD! Tavidanve iwyeba raTqma unda, mTavari gmiris caxcaxi(Secivdeboda aba ra, TiTqmis asi weli iyo gayinuli), SeSinebuli mzera, samedicino Semowmebebi laboratoriaSi da gaqceva! mayurebelsac es unda. garbis jeki, misdevs niu-iorkis policia vertmfrenebiT, motoebiT, avtoebiT.  sawyali jeki, yofiliyo fskerze ar sjobda?  axalgacocxlebuli jeki sakmaod niWieria. interneti magrad aiTvisa. sul marto daZvreba Google-Si. (Cemma erTma axlobelma ki, jerac ver iswavla “adnaklasnikebSi” Sesvla damoukideblad). Google-dan gebulobs, rom rouzi(qeTino uinsleti) mokvda, agreTve daibrida titanikis ukanaskneli mgzavric.

 

atomuri bombebi, caTambjenebi, omebi-21 saukune mTeli Tavisi sikeTeebiT SeiWra jekis cxovrebaSi. Znelia am yvelaferTan Segueba, isev garbis. iaraRsac Soulobs da TavgametebiT esvris policis.

 

musikac Sesaferisia ra Tqma unda. My Heart Will Go On-is remiqsi.  idumali xma ki, SigadaSig  ambobs:  “AS ONE JOUERNEY ENDS, ANOTHER BEGINS!”, “NOW, HE IS IN A HOLE NEW WORLD” ,   “BUT WHAT HAPPENS WHEN EVERYTHING YOU EVER KNEW… WAS GONE?”  ”THIS SUMMER JACK BACK!”   DA da kidev sxva STambeWdavi frazebi. mokled, rogorc anonsidan gavigeT, TITANIC-2 zafxulSi unda gvexila.

 

damTavrda video, daiwyo emociebi(erT-erTma Cvenganma cremlic ki moiwminda). daviwyeT informaciis Zebna jer qarTul saitebze. “ratom arsad araferi ar aris?” “axal filmebs yovelTvis deben(Tu iparaven)iparaven qarTul saitebze, nu dardob, male iqneba!”  “netav male naxavT? auuuuuuuuuuuu!!!!!!!!!” – aseTi vai-viSviSis Semdeg kvlav internetma gviSvela!  

rogorc aRmoCnda movtyuvdiT!   es ar yofila titanikis oficialuri sareklmo rgoli da holivudTanac aranairi kavSiri ar hqonia. 4 wuTiani video yofila 23 sxvadasxva filmis nawyvetis nazavi. maT Soris nawyvetebi filmebidan: titaniki, gaqceva alkatrasidan, aviatori, adamiani oboba 2,  romeo da julieta, ostin pauersi, Tarjimani, devnili da sxv.

 

am sareklamo rgolma amerikaSic aranaklebi vnebaTaRelva gamoiwvia. Jurnalistebi kudSi dasdevdnen titanikis Semqmnelebs. “-Cven arafer SuaSi varT, viRcam imaimuna. titanikis gagrZeleba namdvilad ar iqneba”-Zlivs iSorebdnen cnobismoyvareebs. internet forumebzec gaimarTa aqtiuri ganxilva. vin aris avtori? da isic gamoCnda:

 

sareklamo rgolis gamosvlidan cota xnis Semdeg, TITANIC 2-is avtoris werili gamoqveynda am dalocvil NET sivrceSi. gTavazobT werilis Sinaarss:

 

“gaumarjos yvelas, visac ainteresebs vin var. Dderek jonsoni Cemi fsevdonimia. me mqvia robert blenkenhemi, var 25 wlis, los anjelesidan da vswavlob Cepmenis universitetSi. am sareklamo rgolis gakeTebis idea 5 wlis win gamiCnda, Tumca, maSin es teqnikurad ver ganvaxorciele. am drois manZilze viswavle svadasxva programis gamoyeneba, ramac saSualeba momca idea realobad meqcia.

 

am rgolis Seqmnisas gamoviyene nawyvetebi 23 filmidan, mis damzadebas erTi Tve movandome da 3 aprils ukve mzad iyo. gaocebuli var SedegiT. Cemma namuSevarma milionobiT adamiani aRafrTovana.  sxadasxva qveynis wamyvan gazeTebSi daibeWda statiebi Cems Sesaxeb, CNN-ma da sxva wamyvanma telearxebma mimiwvies SouebSi, moamzades siuJetebi Cemze, axlac momdis el. werilebi msoflios yvela kuTxidan.  me kidev vfiqrob sxva sareklamo rgolebis gadaRebaze. didi madloba yvelas, visac cotaTi mainc vasiamovene.

                        Derek "BoB Blankenheim" Johnson

 

werilis wakiTxvisa da simarTlis(mware) gagebis Semdeg, Cems biZaSvils erTaderTi sityva aRmoxda-damplebi!

ras izam, poularobis mopovebis aTasi xerxi arsebobs, esec erT-erTi maTgania. sxvaTa Soris arc ise urigo gamodga.

 

ise marTlac mainteresebs,  moipovebda Tu ara igive warmatebas

“TITANIC 2-dabruneba saiqiodan”.


წყარო: ჟურნალისტ.ნეთ
 


კატეგორია: ვიდეოები | ნანახია: 2305 | დაამატა: beka1beka | რეიტინგი: 5.0/1
სულ კომენტარები: 2
0
2 beka1beka  
youtube.com

0
1 anushki95  
auuuuuuuuuuuuu es video sad vnaxooo? :(

კომენტარის დამატება შეუძლიათ მხოლოდ დარეგისტრირებულ მომხმარებლებს
[ რეგისტრაცია | შესვლა ]
Login form
ომხმარებელი:
კოდი:

music

Our poll
როგორი საიტია?
სულ ხმები: 309

ფილმები
HTML clipboard